Verkoopsvoorwaarden

 1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt Terrastegel.be zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen behoudens het gaat om specifiek bestelde en/of geproduceerde goederen, in welk geval de uitvoering in natura kan worden gevorderd door Terrastegel.be.
 2. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 1/3 van de waarde van de bestelling.
 3. Niettegenstaande elke aanduiding in onze bijzondere marktvoorwaarden, gelden de opgegeven termijnen slechts ten titel van aanwijzing en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking kunnen wij dus in geval van vertraging niet gehouden zijn tot betaling aan de koper van enige schadevergoeding of boete. Ook hebben wij geen verplichting tot verwittiging van de koper van een uitstel of vertraging van levering. Evenmin verleent een vertraging aan de koper het recht de bestelling te annuleren, alsook de ter beschikkingsstelling te weigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk geacht worden voor omstandigheden buiten onze macht. Voor het geval wij in die omstandigheden zouden geplaatst worden, behouden wij het recht voor de bestelling of het nog te leveren gedeelte eenvoudig te annuleren mits het per aangetekend schrijven verwittigen van de klant, zonder dat deze laatste van ons daarvoor enige schadevergoeding of schadeloosstelling kan eisen.
 4. De vrijwaringsplicht m.b.t.mogelijke gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 5. De aannemers -kopers zijn volledig aansprakelijk voor de verwerking van de aangekochte produkten. Terrastegel.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade onstaan door verwerking van haar produkten op welke wijze ook, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks. De afmetingen, kwaliteiten en hoeveelheden aangegeven in offertes gebeuren steeds zonder enig advies terzake betreffende draagkracht, levensduur, stabiliteit e.d. Offertes zullen nooit kunnen beschouwd worden als een advies uitgaande vanwege Terrastegel.be omtrent de te gebruiken materialen of werkwijze.
 6. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.
 7. Bij aflevering op werven, verbindt de koper-aannemer er zich toe de bestelling duidelijk aan te geven welke persoon de leveringsbon dient te tekenen. Bij gebreke van een dusdanige opgave, zal Terrastegel.be er mogen op vertrouwen dat diegene die de leveringsbon aftekend hiertoe gemandateerd is door de koper-aannemer.
 8. Bij afhaling in onze magazijnen dient de koper-aannemer zich te houden aan de afgesprokendata en uren. Indien de koper-aannemer de goederen niet afhaalt op de hem gestelde datum, behoud Terrastegel.be zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en met verwijzing naar art 3, dit alles zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om de ophaling van de verkochte goederen in rechte af te dwingen.
 9. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de ophaling, geschiedt op risico en op kosten van de koper. Vanaf de 5de dag na de datum waarop de goederenhadden dienen afgehaald door de koper en tot aan de datum van de effectieve afhaling is een vergoeding verschuldigd van 0.1% van het factuurbedrag, per dag dat de goederen in de magazijnen van Terrastegel.be verder dienen gestockeerd. Deze vergoeding bedraagd minimaal 12.5 EUR en dient betaald bij afhaling van de goederen.
 10. Ingeval van overmacht, staking, lock-out, e.d. welke de mogelijkheid ontneemt de overeenkomst uit te voeren, behoudt Terrastegel.be zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 11. Terrastegel.be behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van Faillisement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aane juridische toestand van de koper.
 12. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen maximum 5 werkdagen na levering en voor het verwerken van de materialen, door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Terrastegel.be kan geen enkele gevolgschade opgelegd worden.
 13. Het protest dient steeds schriftelijk te gebeuren en binnen de 8 dagen na factuurdatum. Het protest dient gespecifieerd te zijn, zowel naar aard als naar voorwerp en dient vergezeld van een kopie van de geprotesteerde factuur.
 14. Alle facturen zijn betaalbaar te Torhout, binnen de 8 dagen. Bij gebreke van niet-betaling binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 12% van het factuurbedrag per jaar. Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtwege te varvallen en alle facturen – ook de niet vervallen facturen – worden onmiddelijk opeisbaar vanaf de wandbetaling van één enkele factuur bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, in geval van dagvaardingen van de RSZ of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de koper. In zulke gevallen worden alle facturen-ook de niet vervallen facturen- eveneens van rechtswege opeisbaar. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 40EUR.
 15. Bij een niet betalingwordt tevens het recht voorbehouden om verdere leveringen stop te zetten. Tevens houden wij ons recht voor om de overeenkomst van rechtwege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte. Bij wanbetaling van één factuur worden tevens alle niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.
 16. Geleverde doch niet betaalde goederen blijven eigendom van Terrastegel.be tot aan de effectieve betaling. Het risico gaat echter over op de koper bij de contractsluiting.
 17. In geval van discussie zal enkel een tegensprekelijke expertise, waartoe Terrastegel.be conform het Gerechtelijke Wetboek dient opgeroepen te worden, kunnen ingeroepen worden. Welkdanige andere vastellingen ook zijn niet-tegenstelbaar.
 18. In geval van geschil of betwisting zijn uitsluitend het Vredegerecht van Oostende, de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Oostende, en de Rechtbank van Eerste Aanleg te West-Vlaanderen, afdeling Brugge, bevoegd.
 19. Alle natuursteensoorten worden steeds verkocht met hun intrinsieke natuurlijke karakteristieken. De klant is ervan op de hoogte dat natuursteen steeds natuurlijke organische onzuiverheden of andere elementen of stoffen kan bevatten die in combinatie met andere stoffen een reactie (oxidatie, oplossing,…) teweeg kan brengen, zelfs wanneer alle voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Natuursteen varieert tevens in kleur en structuur door geologische samenstelling. Monsters geven hoogstens een benaderend beeld van de natuursteen en zijn nooit bindend. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen in uitzicht of textuur als gevolg van de intrinsieke karakteristieken van de natuursteen. Volgende kenmerken zijn mogelijk bij alle aangeboden soorten natuursteen, zonder dat deze hierdoor van mindere kwaliteit of als gebrek kunnen worden beschouwd: a) fijnere en bredere zichtbare aders, fossielvorming afwijkend van de normaal voorkomende b) opvulling van natuurlijke poriën, holtes of breuklijnen c) polyestervlies en een hechtingsmiddel op de achterzijde, tot versteviging van de minder solide natuurstenen. Tegels met een rechte kant kunnen lichte kantenbreuk hebben. Bij natuursteen wordt geaccepteerd dat er tot 10% breuk of maatafwijking kan voortkomen. Dit is geen reden tot klacht.
 20. Normafwijkingen : Voor standaard gezaagde natuursteentegels tot 59×59 cm of met oppervlaktes tot 0,35 m2 geldt er een toelaatbare afwijking in lengte en breedte van 1 mm in min of plus op de gemiddelde maat. Voor grotere formaten geldt 3%  in min of plus. Voor alle leistenen, zandstenen, kwartsieten, porfieren en kasseien zijn de normale afwijkingsnormen inzake dikteverschil, verschil op formaat en verschil op diagonaal tien keer groter dan deze geldend voor marmertegels. Gekalibreerde (Indische) leistenen, waaronder Tandur, Lime black,.. worden afgefreesd aan de onderzijde en kunnen een dikteverschil tot 5mm vertonen. Voor gezaagde en niet-­‐gecalibreerde tegels geldt een tolerantienorm op dikte van 2mm in min of plus op de gemiddelde dikte.
 21. Gezaagde oppervlaktes Gezaagde oppervlaktes kunnen door het verzagen met de raamzaag volgende kenmerken vertonen: a) kleurverschillen in de vorm van donkere en lichtere banen in de oppervlakte b) reliëf en soms diepere zaaggroeven c) roestaanslag door de raamzaag. Deze kenmerken zijn eigen aan de oppervlakte-­‐afwerking en kunnen na verloop van tijd en blootstelling aan zonlicht en andere weersomstandigheden verminderen of verdwijnen. Roestaanslag kan door middel van schuren met fijn zand of via een machinebewerking verwijderd worden.